خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | EXCHANGE RATE.PHP

خرید بیت کوین

نرخ تبادل

From / To Iran Shetab Cards
(IRR)
Iran Shetab Banking
(IRR)
BALANCE
(IRR)
BALANCE
(Usd)
Evoucher
(Usd)
Perfectmoney
(Usd)
Iran Shetab Card
(IRR)
BALANCE
(Wmz)
BALANCE
(PMd)
Pay.ir
(IRR)
Bitcoin
(Btc)
PS Voucher
(Usd)
PremiumMoney
(Usd)
Ethereum
(ETH)
BALANCE
(BTC)
Ripple
(XRP)
BALANCE
(XRP)
Tether(TRC20)
(Usd)
Dogecoin
(DOGE)
BALANCE
(DOGE)
BALANCE
(ETH)
Iran Shetab Cards (IRR) 0.981111xx1111x11111111
Iran Shetab Banking (IRR)0.98 1111xx1111x11111111
BALANCE (IRR)11 1110.99x1111x11111111
BALANCE (Usd)293000293000293000 xx293000xx293000x1xxxxx0.970.9820.9820.982
Evoucher (Usd)293000293000293000x x2930000.98212930001xxxx1x0.85xxx
Perfectmoney (Usd)293000293000293000xx 2930000.9821293000xxxxx0.982x0.85xxx
Iran Shetab Card (IRR)0.980.981111 x1111x11111111
BALANCE (Wmz)xxx0.9820.9820.982x 0.982x0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982x
BALANCE (PMd)293000293000293000x0.9950.9952930000.982 293000x0.9820.982xx0.88x0.85xxx
Pay.ir (IRR)860008600011111x1 110.98211111111
Bitcoin (Btc)637199987163719998716371999871x91000x63719998710.9820.906371999871 xxx1xx20518.09xx0.982
PS Voucher (Usd)2940002940002940000.982xx294000xx294000x xxxxxxxxx
PremiumMoney (Usd)0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982
Ethereum (ETH)366972603366972603366972603xxx366972603xx366972603xxx1xxxxxx1
BALANCE (BTC)637199987163719998716371999871xxx6371999871xx63719998711xxx1xx20518.09xxx
Ripple (XRP)1083091083091083090.98225000.9821083090.9820.801083090.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.982xx0.982
BALANCE (XRP)1083091083091083090.982xx1083090.982x1083090.982x0.982xx1 xxxx
Tether(TRC20) (Usd)30706030706030706011.011.013070600.9821.013070601x0.982x10.982x1xxx
Dogecoin (DOGE)217412174121741xxx21741xx21741xxxxxxxx 1x
BALANCE (DOGE)217412174121741xxx21741xx21741xxxxxxxx1 x
BALANCE (ETH)366972603366972603366972603xxx366972603xx366972603xxx1xxxxxx
توضیحات: کمترین میزان کارمزد: $0.00