خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | EXCHANGE RATE.PHP

خرید بیت کوین

نرخ تبادل

From / To Iran Shetab Cards
(IRR)
Iran Shetab Banking
(IRR)
BALANCE
(IRR)
BALANCE
(Usd)
Evoucher
(Usd)
Perfectmoney
(Usd)
Iran Shetab Card
(IRR)
BALANCE
(Wmz)
BALANCE
(PMd)
Pay.ir
(IRR)
Bitcoin
(Btc)
PS Voucher
(Usd)
PremiumMoney
(Usd)
Ethereum
(ETH)
BALANCE
(BTC)
Ripple
(XRP)
BALANCE
(XRP)
Tether(TRC20)
(Usd)
Dogecoin
(DOGE)
BALANCE
(DOGE)
BALANCE
(ETH)
Iran Shetab Cards (IRR) 0.981111x11111x11111111
Iran Shetab Banking (IRR)0.98 1111x11111x11111111
BALANCE (IRR)11 1110.9911111x11111111
BALANCE (Usd)319400319400319400 xx319400xx319400x1xxxxx0.970.9820.9820.982
Evoucher (Usd)319400319400319400x x3194000.98213194001xxxx1x0.85xxx
Perfectmoney (Usd)319400319400319400xx 3194000.9821319400xxxxx0.982x0.85xxx
Iran Shetab Card (IRR)0.980.981111 11111x11111111
BALANCE (Wmz)2739002739002739000.9820.9820.982273900 0.9822739000.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982x
BALANCE (PMd)319400319400319400x0.9950.9953194000.982 319400x0.9820.982xx0.88x0.85xxx
Pay.ir (IRR)86000860001111111 110.98211111111
Bitcoin (Btc)652865657665286565766528656576x91000x65286565760.9820.906528656576 xxx1xx19583.6xx0.982
PS Voucher (Usd)3204003204003204000.982xx320400xx320400x xxxxxxxxx
PremiumMoney (Usd)0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982
Ethereum (ETH)436082721436082721436082721xxx436082721xx436082721xxx1xxxxxx1
BALANCE (BTC)652865657665286565766528656576xxx6528656576xx65286565761xxx1xx19583.6xxx
Ripple (XRP)1551171551171551170.98225000.9821551170.9820.801551170.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.982xx0.982
BALANCE (XRP)1551171551171551170.982xx1551170.982x1551170.982x0.982xx1 xxxx
Tether(TRC20) (Usd)32976032976032976011.011.013297600.9821.013297601x0.982x10.982x1xxx
Dogecoin (DOGE)206752067520675xxx20675xx20675xxxxxxxx 1x
BALANCE (DOGE)206752067520675xxx20675xx20675xxxxxxxx1 x
BALANCE (ETH)436082721436082721436082721xxx436082721xx436082721xxx1xxxxxx
توضیحات: کمترین میزان کارمزد: $0.00