خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | EXCHANGE RATE.PHP

خرید بیت کوین

نرخ تبادل

From / To Iran Shetab Cards
(IRR)
Iran Shetab Banking
(IRR)
BALANCE
(IRR)
BALANCE
(Usd)
Evoucher
(Usd)
Perfectmoney
(Usd)
Iran Shetab Card
(IRR)
BALANCE
(Wmz)
BALANCE
(PMd)
Pay.ir
(IRR)
Bitcoin
(Btc)
PS Voucher
(Usd)
PremiumMoney
(Usd)
Ethereum
(ETH)
BALANCE
(BTC)
Ripple
(XRP)
BALANCE
(XRP)
Tether(TRC20)
(Usd)
Dogecoin
(DOGE)
BALANCE
(DOGE)
BALANCE
(ETH)
Iran Shetab Cards (IRR) 0.981111xx1111x11111111
Iran Shetab Banking (IRR)0.98 1111xx1111x11111111
BALANCE (IRR)11 1110.99x1111x11111111
BALANCE (Usd)303500303500303500 xx303500xx303500x1xxxxx0.970.9820.9820.982
Evoucher (Usd)303500303500303500x x3035000.98213035001xxxx1x0.85xxx
Perfectmoney (Usd)303500303500303500xx 3035000.9821303500xxxxx0.982x0.85xxx
Iran Shetab Card (IRR)0.980.981111 x1111x11111111
BALANCE (Wmz)xxx0.9820.9820.982x 0.982x0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982x
BALANCE (PMd)303500303500303500x0.9950.9953035000.982 303500x0.9820.982xx0.88x0.85xxx
Pay.ir (IRR)860008600011111x1 110.98211111111
Bitcoin (Btc)755663970975566397097556639709x91000x75566397090.9820.907556639709 xxx1xx24095.39xx0.982
PS Voucher (Usd)3045003045003045000.982xx304500xx304500x xxxxxxxxx
PremiumMoney (Usd)0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982
Ethereum (ETH)586362828586362828586362828xxx586362828xx586362828xxx1xxxxxx1
BALANCE (BTC)755663970975566397097556639709xxx7556639709xx75566397091xxx1xx24095.39xxx
Ripple (XRP)1191171191171191170.98225000.9821191170.9820.801191170.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.982xx0.982
BALANCE (XRP)1191171191171191170.982xx1191170.982x1191170.982x0.982xx1 xxxx
Tether(TRC20) (Usd)31136031136031136011.011.013113600.9821.013113601x0.982x10.982x1xxx
Dogecoin (DOGE)224542245422454xxx22454xx22454xxxxxxxx 1x
BALANCE (DOGE)224542245422454xxx22454xx22454xxxxxxxx1 x
BALANCE (ETH)586362828586362828586362828xxx586362828xx586362828xxx1xxxxxx
توضیحات: کمترین میزان کارمزد: $0.00