خرید بیت کوین | فرهاد اکسچنج | EXCHANGE RATE.PHP?LANG=PERSIAN

خرید بیت کوین

نرخ تبادل

From / To Iran Shetab Cards
(IRR)
Iran Shetab Banking
(IRR)
BALANCE
(IRR)
BALANCE
(Usd)
Evoucher
(Usd)
Perfectmoney
(Usd)
Iran Shetab Card
(IRR)
BALANCE
(Wmz)
BALANCE
(PMd)
Pay.ir
(IRR)
Bitcoin
(Btc)
PS Voucher
(Usd)
PremiumMoney
(Usd)
Ethereum
(ETH)
BALANCE
(BTC)
Ripple
(XRP)
BALANCE
(XRP)
Tether(TRC20)
(Usd)
Dogecoin
(DOGE)
BALANCE
(DOGE)
BALANCE
(ETH)
Iran Shetab Cards (IRR) 0.981111x11111x11111111
Iran Shetab Banking (IRR)0.98 1111x11111x11111111
BALANCE (IRR)11 1110.9911111x11111111
BALANCE (Usd)320400320400320400 xx320400xx320400x1xxxxx0.970.9820.9820.982
Evoucher (Usd)320400320400320400x x3204000.98213204001xxxx1x0.85xxx
Perfectmoney (Usd)320400320400320400xx 3204000.9821320400xxxxx0.982x0.85xxx
Iran Shetab Card (IRR)0.980.981111 11111x11111111
BALANCE (Wmz)2749002749002749000.9820.9820.982274900 0.9822749000.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982x
BALANCE (PMd)320400320400320400x0.9950.9953204000.982 320400x0.9820.982xx0.88x0.85xxx
Pay.ir (IRR)86000860001111111 110.98211111111
Bitcoin (Btc)665766370066576637006657663700x91000x66576637000.9820.906657663700 xxx1xx19914.77xx0.982
PS Voucher (Usd)3214003214003214000.982xx321400xx321400x xxxxxxxxx
PremiumMoney (Usd)0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.9820.9820.9820.9820.9820.9820.982
Ethereum (ETH)444857733444857733444857733xxx444857733xx444857733xxx1xxxxxx1
BALANCE (BTC)665766370066576637006657663700xxx6657663700xx66576637001xxx1xx19914.77xxx
Ripple (XRP)1610611610611610610.98225000.9821610610.9820.801610610.9820.9820.9820.9820.982 0.9820.982xx0.982
BALANCE (XRP)1610611610611610610.982xx1610610.982x1610610.982x0.982xx1 xxxx
Tether(TRC20) (Usd)33076033076033076011.011.013307600.9821.013307601x0.982x10.982x1xxx
Dogecoin (DOGE)213282132821328xxx21328xx21328xxxxxxxx 1x
BALANCE (DOGE)213282132821328xxx21328xx21328xxxxxxxx1 x
BALANCE (ETH)444857733444857733444857733xxx444857733xx444857733xxx1xxxxxx
توضیحات: کمترین میزان کارمزد: $0.00